Desengrassant dielèctric - evaporació ràpida

Electronic

Electronic, Desengrassant dielèctric - evaporació ràpida

Català

Electronic és un desengrassant dielèctric d'evaporació ràpida, no requereix assecat posterior. Solvent d'alta seguretat per a la neteja de circuits elèctrics i electrònics, no ataca les superfícies metàl·liques. No deixa residus ni pel·lícula sobre els elements tractats. Electronic és adequat per a la neteja de generadors, alternadors, motors, transformadors, quadres de distribució elèctrica i elements mecànics.

Dosis i mode d'ús
Pulveritzar a una distància d'aprox. 30 cm, utilitzar un raspall sec si és necessari. No utilitzar amb el sistema en funcionament. Pot atacar lleugerament certs tipus de plàstics.
Dades tècniques
Aspecte: Aerosol.
Densitat (20ºC): 0.66 +/- 0.05 g/ml.
Components principals
Conté hidrocarburs C6 alifàtics (n-hexà >5%).
Presentació
12x400 ml.
Precaucions de utilització o manipulació
NO INGERIR.
H222 Aerosol extremadament inflamable.
H229 Recipient a pressió: pot reventar si s'escalfa.
H361if Se sospita que perjudica la fertilitat per inhalació.
H373iN Pot provocar danys al sistema nerviós central i perifèric després d'exposicions prolongades o repetides por inhalació.
H304 Pot ser mortal en cas d'ingestió i penetració a les vies respiratòries.
H315 Provoca irritació cutànea.
H336 Pot provocar somnolència o vertigen.
H411 Tòxic per als organismes aquàtics, amb efects duradors.
P102 Mantenir fora de l'abast dels nens.
P210 Mantenir apartat de la calor, de superfícies calentes, de guspires, de flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. No fumar.
P251 No perforar ni cremar, fins hi tot després del seu ús.
P260d No respirar l'aerosol.
P264a Rentar-se les mans a consciència després de la manipulació.
P301+P310 EN CAS D'INGESTIÓ: Trucar immediatamente a un CENTRE DE TOXICOLOGIA o a un metge.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o els cabells): Treure's immediatament tota la roba contaminada. Esbandir-se la pell amb aigua o dutxar-se.
P304+P340 EN CASO D'INHALACIÓ: Transportar a la persona a l'aire lliure i mantenir-la en una posició que li faciliti la respiració.
P410+P412 Protegir de la llum del sol. No exposar a temperatures superiors a 50ºC/122ºF.
P501b Eliminar el contingut/el recipient en un punt de recollida pública de residus especials o perillosos.
No mesclar amb altres productes químics.
Revisió:
1
Data:
28/02/2018

Español

Electronic es un desengrasante dieléctrico de evaporación rápida, no requiere secado posterior. Solvente de alta seguridad para la limpieza de circuitos eléctricos y electrónicos, no ataca las superficies metálicas. No deja residuos ni película sobre los elementos tratados. Electronic es adecuado para la limpieza de generadores, alternadores, motores, transformadores, cuadros de distribución eléctrica y elementos mecánicos.

Dosis y forma de empleo
Pulverizar a una distancia de aprox. 30 cm, usar un cepillo seco si es necesario. No usar con el sistema en funcionamiento. Puede atacar ligeramente ciertos tipos de plásticos.
Datos técnicos
Aspecto: Aerosol.
Densidad (20ºC): 0.66 +/- 0.05 g/ml.
Componentes principales
Contiene hidrocarburos C6 alifáticos (n-hexano >5%).
Presentación
12x400 ml.
Precauciones de utilización o manipulación
NO INGERIR.
H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H229 Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.
H361if Se sospecha que perjudica la fertilidad por inhalación.
H373iN Puede provocar daños en el sistema nervioso central y periférico tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315 Provoca irritación cutánea.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso..
P260d No respirar el aerosol.
P264a Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50ºC/122ºF.
P501b Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.
No mezclar con otros productos químicos.
Revisión:
1
Fecha:
28/02/2018