Detergent universal per a la indústria

DV 50

DV 50, Detergent universal per a la indústria

Català

Detergent especialment indicat per a la neteja de motors, peces metàl·liques, terres i superfícies rentables en tallers i indústries. També està indicat per a la neteja de camions, autocars, cisternes, vehicles molt bruts, etc. No cal fregar. Molt adequat per a tendals, veles i, en general, qualsevol tipus de material plàstic. Es fa servir amb màquines d’alta pressió. No conté dissolvents. No ataca l’alumini.

Dosis i mode d'ús
Les dosis d'ús oscil·len entre 10 i 50 g/l per brutícies lleus. En cas de brutícies importants i motors, les dosis oscil·len entre el 50 % i pur. Es pulveritza el producte, es deixa actuar uns minuts i s'esbandeix amb aigua abundant, preferiblement amb màquina a pressió.
Dades tècniques
Aspecte: Líquid violeta transparent.
pH (1%): 10 +/- 1
Components principals
Conté fosfats 5-15 %, tensioactius no iònics 5-15 %.
Presentació
22 kg, 4x5 kg.
Precaucions de utilització o manipulació
NO INGERIR
H319 Provoca irritació ocular greu.
P102 Mantenir fora de l'abast dels nens.
P280C Portar guants, roba i ulleres de protecció.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir cuidadosament amb aigua durant diversos minuts. Treure les lents de contacte, si en porta i és fàcil. Continuar esbandint.
P337+P313 Si persisteix la irritació ocular: Consultar a un metge.
No mesclar amb altres productes químics.
Revisió:
7
Data:
20/03/2015

Español

Detergente especialmente indicado para la limpieza de motores, piezas metálicas, suelos y superficies lavables en talleres e industrias. Indicado también para la limpieza de camiones, autocares, cisternas, vehículos muy sucios, etc. Sin necesidad de frotar. Muy adecuado para toldos, velas y, en general, cualquier tipo de material plástico. Se utiliza con maquinas de alta presión. No contiene disolventes. No ataca al aluminio.

Dosis y forma de empleo
Las dosis de empleo oscilan entre 10 y 50 g/l, para suciedades débiles. Para suciedades fuertes y motores, las dosis oscilan entre el 50% y puro. Se pulveriza el producto, se deja actuar unos minutos y se aclara con abundante agua, preferiblemente con máquinas de presión.
Datos técnicos
Aspecto: Líquido violeta transparente.
pH (1%): 10 +/- 1
Componentes principales
Contiene fosfatos 5-15 %, tensioactivos no iónicos 5-15 %.
Presentación
22 kg, 4x5 kg.
Precauciones de utilización o manipulación
NO INGERIR
H319 Provoca irritación ocular grave.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P280C Llevar guantes, prendas y gafas de protección.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
No mezclar con otros productos químicos.
Revisión:
7
Fecha:
20/03/2015