Lubrificant desbloquejador

Desbloc sp

Desbloc sp , Lubrificant desbloquejador

Català

Desbloc sp és un lubricant desbloquejador d'alta eficàcia, formulat a base de dissolvents i protectors anticorrosió. Afluixa peces encallades i oxidades, desplaça la humitat i evita sorolls i grinyols. Protegeix contra la corrosió. Compatible amb greixos i olis de qualsevol tipus. Desbloc sp és útil a la indústria general, navilieres, tallers mecànics, construcció, etc.

Dosis i mode d'ús
Agitar i pulveritzar directament a les peces o màquines a lubricar o d'on s'hagi d'eliminar un bloqueig o la humitat i deixar actuar uns segons.
Dades tècniques
Aspecte: Aerosol.
Densitat (20ºC): 0.81 +/- 0.02 g/ml.
Components principals
Conté nafta (petroli), hidrodesulfurat pesat, acetona.
Presentació
12x400 ml.
Precaucions de utilització o manipulació
NO INGERIR.
H222 Aerosol extremadament inflamable.
H229 Recipient a pressió: pot reventar si s'escalfa.
H319 Provoca irritació ocular greu.
H315 Provoca irritació cutània.
H336 Pot provocar somnolència o vertigen.
H411 Tòxic per als organismes aquàtics, amb efects duradors.
P102 Mantenir fora de l'abast dels nens.
P210 Mantenir apartat de la calor, de superfícies calentes, de guspires, de flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. No fumar.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o els cabells): Treure's immediatament tota la roba contaminada. Esbandir-se la pell amb aigua o dutxar-se.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir-se cuidadosament amb aigua durant diversos minuts. Treure's les lents de contacte, si en porta i és fàcil. Continuar esbandint.
P410+P412 Protegir de la llum del sol. No exposar a temperatures superiors a 50ºC/122ºF.
P501b Eliminar el contingut/el recipient en un punt de recollida pública de residus especials o perillosos.
No mesclar amb altres productes químics.
Revisió:
1
Data:
28/02/2018
Informació adicional
Perill
Informació adicional
UN1950

Español

Desbloc sp es un lubricante aflojatodo de alta eficacia, formulado a base de disolventes y protectores anticorrosión. Suelta piezas agarrotadas y oxidadas, desplaza la humedad y evita ruidos y chirridos. Protege contra la corrosión. Compatible con grasas y aceites de cualquier tipo. Desbloc sp es útil en la industria en general, navieras, talleres mecánicos, construcción etc.

Dosis y forma de empleo
Agitar y pulverizar directamente en las piezas o maquinas que se tengan que lubricar o de donde se tenga que eliminar el bloqueo o la humedad y dejar actuar unos segundos.
Datos técnicos
Aspecto: Aerosol.
Densidad (20ºC): 0.81 +/- 0.02 g/ml.
Componentes principales
Contiene nafta (petróleo), hidrodesulfurado pesado, acetona.
Presentación
12x400 ml.
Precauciones de utilización o manipulación
NO INGERIR.
H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H229 Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H315 Provoca irritación cutánea.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50ºC/122ºF.
P501b Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.
No mezclar con otros productos químicos.
Revisión:
1
Fecha:
28/02/2018
Información adicional
Peligro
Información adicional
UN1950