Netejador desgreixador enèrgic

Deplac

Deplac, Netejador desgreixador enèrgic

Català

Detergent de gran poder desgreixador. Gràcies al seu contingut d’àlcalis, segrestants i tensioactius actua com un disgregant de la brutícia i penetra en qualsevol superfície. Està especialment indicat per a la neteja de planxes de cuina i forns amb greixos recremats. No deixa olors ni sabors. Es pot fer servir sobre tota mena de metalls excepte l’alumini.

Dosis i mode d'ús
S'utilitza pur o diluït fins a un 10%, pulveritzant-lo sobre la superfície a tractar a uns 70 - 80ºC. Es deixa actuar uns minuts i s'esbandeix amb aigua abundant.
Dades tècniques
Aspecte: Líquid marró transparent.
pH (1%): 12.5 +/- 0.5
Densitat (20ºC): 1.17 +/- 0.01 g/ml
Components principals
Conté tensioactius no iònics < 5 %, EDTA i les seves sals < 5 %. Hidròxid sòdic, hidròxid potàssic.
Presentació
12 kg, 4x6 kg, 15x1 kg.
Precaucions de utilització o manipulació
NO INGERIR
H290 Pot ser corrosiu pels metalls.
H314 Provoca cremades greus a la pell i lesions oculars greus.
P102 Mantenir fora de l'abast dels nens.
P280F Portar guants, roba i ulleres de protecció. En cas de ventilació insuficient, portar equip de protecció respiratòria.
P363 Rentar la roba contaminada abans de tornar-la a utilitzar.
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTIÓ: Esbandir-se la boca. NO provocar el vòmit.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o els cabells): Treure's immediatament tota la roba contaminada. Esbandir-se la pell amb aigua o dutxar-se.
P304+P340 EN CAS D'INHALACIÓ: Transportar a la persona a l'aire lliure i mantenir-la en una posició que li faciliti la respiració.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir cuidadosament amb aigua durant diversos minuts. Treure's les lents de contacte, si en porta i és fàcil. Continuar esbandint.
P310 Trucar immediatament a un CENTRE DE TOXICOLOGIA o a un metge.
P321 Es necessita un tractament específic.
P501b Eliminar el contingut/el recipient en un punt de recollida pública de residus especials o perillosos.
No mesclar amb altres productes químics.
Revisió:
13
Data:
21/01/2015
Informació adicional
Perill
Informació adicional
UN3266

Español

Debido a su contenido en álcalis, secuestrantes y tensioactivos, actúa como disgregante de la suciedad, penetrando en todas las superficies. Indicado especialmente para la limpieza de planchas de cocina y hornos con grasas requemadas. No deja olores ni sabores. Se puede utilizar sobre todo tipo de metales con excepción del aluminio.

Dosis y forma de empleo
Se utiliza puro o diluido hasta el 10 %, pulverizándolo sobre la superficie a tratar a unos 70 y 80ºC. Se deja actuar unos minutos y se aclara con abundante agua.
Datos técnicos
Aspecto: Líquido marrón transparente.
pH (1%): 12.5 +/- 0.5
Densidad (20ºC): 1.17 +/- 0.01 g/ml
Componentes principales
Contiene tensioactivos no iónicos < 5 %, etilendiaminotetraacetato (EDTA) y sus sales < 5 %. Hidróxido sódico, hidróxido potásico.
Presentación
12 kg, 4x6 kg, 15x1 kg.
Precauciones de utilización o manipulación
NO INGERIR
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P280F Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P321 Se necesita un tratamiento específico.
P501b Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.
No mezclar con otros productos químicos.
Revisión:
13
Fecha:
21/01/2015
Información adicional
Peligro
Información adicional
UN3266