Detergent espumant per a cotxes

Carfoam

Carfoam, Detergent espumant per a cotxes

Català

Detergent especialment indicat per rentar carrosseries de cotxes en túnels automàtics amb abundant formació d’espuma.

Dosis i mode d'ús
Les dosis d'ús oscil·len entre 3 y 8 g/l.
Dades tècniques
Aspecte: Líquid groc transparent.
pH: 8.5 +/- 0.5
Components principals
Conté tensioactius aniònics 5-15 %.
Presentació
20 kg.
Precaucions de utilització o manipulació
NO INGERIR
P102 Mantenir fora de l'abast dels nens.
P262 Evitar el contacte amb els ulls, la pell o la roba.
No mesclar amb altres productes químics.
Revisió:
8
Data:
16/03/2015

Español

Detergente especialmente indicado para el lavado de carrocerías de automóviles en túneles automáticos con alta formación de espuma.

Dosis y forma de empleo
Las dosis de empleo oscilan entre 3 y 8 g/l.
Datos técnicos
Aspecto: Líquido amarillo transparente.
pH: 8.5 +/- 0.5
Componentes principales
Contiene tensioactivos aniónicos 5-15 %.
Presentación
20 kg.
Precauciones de utilización o manipulación
NO INGERIR
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
No mezclar con otros productos químicos.
Revisión:
8
Fecha:
16/03/2015