Detergent bactericida alcalí clorat espumant per la indústria alimentària

Bacter Clor

Bacter Clor, Detergent bactericida alcalí clorat espumant per la indústria alimentària

Català

Bacter Clor és un producte bactericida líquid concentrat, alcalí clorat i espumant, especialment recomanat per a escorxadors, sales de desfer, fàbriques de conserves, càmares frigorífiques, etc. Ús en la indústria alimentària. Desinfecció de contacte: superfícies i equips. Aplicació per personal professional. Compleix la Norma UNE-EN 13697 en condicions brutes per els microorganismes Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae i Pseudomonas aeruginosa. Número de registre 18-20-06676-HA.

Dosis i mode d'ús
Es pot utilitzar per projecció, immersió o manualment a una concentració del 2 al 5% en funció del grau de brutícia, a temperatura ambient. Deixar actuar entre 5-15 minuts i esbandir amb aigua a pressió.
Dades tècniques
Aspecte: Líquid groc.
pH (1%): 11.8 +/- 0.8
Densitat (20ºC): 1.18 +/- 0.02 g/ml
Components principals
Conté hipoclorit sòdic (clor actiu) 6.7%, hidròxid potàssic i excipients q.s.p. 100%.
Presentació
22 kg, 1100 kg.
Precaucions de utilització o manipulació
NO INGERIR
H290 Pot ser corrosiu per als metalls.
H314 Provoca cremades greus a la pell i lesions oculars greus.
H410 Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes duradors.
EUH031 En contacte amb àcids allibera gasos tòxics.
P102 Mantenir fora de l'abast dels nens.
P234 Conservar únicament a l'envàs original.
P260c No respirar-ne el vapor.
P280F Portar guants, roba i ulleres de protecció. En cas de ventilació insuficient, portar equip de protecció respiratòria.
P363 Rentar la roba contaminada abans de tornar-la a fer servir.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o els cabells): Treure's immediatament tota la roba contaminada. Esbandir la pell amb aigua o dutxar-se.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir amb aigua cuidadosament durant diversos minuts. Treure's les lents de contacte si en porta i és fàcil. Continuar amb el rentat.
P273-P391-P501c Evitar-ne l'alliberació al medi ambient. Recollir el vessament. Eliminar el contingut/el recipient d'acord amb la normativa sobre residus perillosos.
¡Atenció! No utilitzar juntament amb altres productes. Pot desprendre gasos perillosos (clor).
Revisió:
2
Data:
15/01/2019
Destrucció de microorganismes
Compleix la Norma UNE-EN 13697 en condicions brutes. Antisèptics i desinfectants químics. Assaig quantitatiu de superfície no porosa per a la evaluació de l'activitat bactericida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats en productes alimentaris, a la indústria, a la llar i en col·lectivitats.
Informació adicional
Perill
Informació adicional
UN3266

Español

Bacter Clor es un producto bactericida líquido, alcalino clorado y espumante, especialmente recomendado para mataderos, salas de despiece, fábricas de conservas, cámaras frigoríficas, etc. Uso en la industria alimentaria. Desinfección de contacto: superficies y equipos. Aplicación por personal profesional. Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias para los microorganismos Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae y Pseudomonas aeruginosa. Número de registro 18-20-06676-HA.

Dosis y forma de empleo
Puede utilizarse por proyección, inmersión o manualmente a una concentración del 2 al 5% en función del grado de suciedad, a temperatura ambiente. Dejar actuar entre 5-15 minutos y aclarar con agua a presión.
Datos técnicos
Aspecto: Líquido amarillo.
pH (1%): 11.8 +/- 0.8
Densidad (20ºC): 1.18 +/- 0.02 g/ml
Componentes principales
Contiene hipoclorito sódico (cloro activo) 6.7%, hidróxido potásico y excipientes c.s.p. 100%.
Presentación
22 kg, 1100 kg.
Precauciones de utilización o manipulación
NO INGERIR
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P234 Conservar únicamente en el embalaje original.
P260c No respirar los vapores.
P280F Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P273-P391-P501c Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).
Revisión:
2
Fecha:
15/01/2019
Destrucción de microorganismos
Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficies no porosas para la evaluación de la actividad bactericida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimentarios, en la industria, en el hogar y en la colectividad.
Información adicional
Peligro
Información adicional
UN3266