Ambientador essència Esen

Ambis Esen

Ambis Esen, Ambientador essència Esen

Català

Producte líquid compost per alcohols desodoritzats i essències naturals de diferents fragàncies. El seu alt contingut de perfum neutralitza les males olors ocasionades pel tabac, els ambients carregats, etc.

Dosis i mode d'ús
S'utilitza pur per pulverització o mitjançant dosificació automàtica en els conductes de l'aire acondicionat.
Dades tècniques
Aspecte: Líquid groc transparent.
pH: 6 +/- 1
Densitat (20ºC): 0.94 +/- 0.02 g/ml
Components principals
Conté tensioactius no iònics < 5 %, perfums < 5 %, LINALOOL, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, LIMONENE, GAMMA-ISOMETHYL IONONE.
Presentació
4x5 l.
Precaucions de utilització o manipulació
NO INGERIR
H226 Líquids i vapors inflamables.
P102 Mantenir fora de l'abast dels nens.
P210 Mantenir allunyat de fonts de calor, de superfícies calentes, de guspires, de flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. No fumar.
P243 Prendre mesures de precaució contra descàrregues electrostàtiques.
P262 Evitar el contacte amb els ulls, la pell o la roba.
P501b Eliminar el contingut i/o el seu recipient mitjançant entrega en un punt de recollida separada de residus perillosos habilitat en el seu municipi.
No mesclar amb altres productes químics.
Revisió:
8
Data:
08/01/2015

Español

Producto líquido compuesto por alcoholes desodorizados y esencias naturales de distintas fragancias. Su alto contenido en perfume neutraliza los malos olores ocasionados por el tabaco, atmósferas cargadas, etc.

Dosis y forma de empleo
Se emplea puro por pulverización o mediante dosificación automática en los conductos del aire acondicionado.
Datos técnicos
Aspecto: Líquido amarillo transparente.
pH: 6 +/- 1
Densidad (20ºC): 0.94 +/- 0.02 g/ml
Componentes principales
Contiene tensioactivos no iónicos < 5 %, perfumes < 5 %, LINALOOL, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, LIMONENE, GAMMA-ISOMETHYL IONONE.
Presentación
4x5 l.
Precauciones de utilización o manipulación
NO INGERIR
H226 Líquidos y vapores inflamables.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P501b Elimínense el contenido y/o su recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.
No mezclar con otros productos químicos.
Revisión:
8
Fecha:
08/01/2015